Mikimoto

Gorgeous white Australian Labradoodle with red markings